Botezul - Moarte şi Înviere cu Hristos

Scrisoarea pastorală la Învierea Domnului 2011 - † Mitropolitul Iosif

descarcă documentul pdf

B O T E Z U L – M O A R T E  Ş I  Î N V I E R E  C U  H R I S T O S

S C R I S O A R E P A S T O R A L Ă

L A Î N V I E R E A D O M N U L U I

2 0 1 1

C Ă T R E  T O T  C L E R U L ,
C I N U L  M O N A H A L
Ş I  P O P O R U L  D R E P T  S L Ă V I T O R
D I N  Î N T R E A G A  A R H I E P I S C O P I E

”Câți în Hristos v-ați botezat,
în Hristos v-ați și-mbrăcat »(Gal 3, 27)

Preacucernice Părinte,
Iubiți credincioși,

HRISTOS A ÎNVIAT !

Învierea Domnului este în inima credinței noastre creștine, fiind considerată și trăită de noi toți ca Sărbătoarea sărbătorilor, Bucuria mai presus de orice bucurie. Aceasta este ziua în care primim ca oameni muritori nădejdea LUMINII mai presus de orice lumină, Mângâierea ÎNVIERII care este mai presus de orice mângâiere omenească, Vestea cea bună adusă nouă de către îngerii care străjuiau Mormântul gol la venirea femeilor mironosițe, veste care a bucurat și cutremurat deopotrivă Cerul și pământul, îngerii și oamenii : că Domnul Hristos nu mai este în mormânt, a înviat, BIRUIND MOARTEA ȘI IADUL. Odată cu El și noi am câștigat veșnicia, am devenit moștenitori a ceea ce El dobândește pentru noi, ÎNVIEREA și VIAȚA !

Dealungul vieții noastre pământești Hristos caută să ne facă părtași biruinței Lui asupra morții, să ne unească cu Sine, să ne smulgă de sub puterea celui rău, răscumpărându-ne din păcat și din moarte prin iertarea pe care ne-a adus-o prin lumina Crucii Sale. Domnul caută să ne facă casnici ai lui Dumnezeu și împreună-viețuitori cu El, prin învierea cea din morți. Toate darurile acestea Hristos le-a lăsat pentru noi în Botez : «…De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu »(In 3, 5). În Botez Hristos ne împărtașește toată viața Lui, tot ceea ce a trăit fiind pe pământ cu noi oamenii. Ne împărtășește însă și ceea ce a dobândit pentru noi mai presus de această viață și de această lume, adică Cerul, brațele Părintelui Ceresc, ele însele fiindu-ne deschise prin Întruparea, Patimile, Moartea, Învierea și Înălțarea Lui la Cer. Trimițând pe Duhul Sfânt în lume, prin El, Hristos Cel Înviat ne caută, dar nu ne poate întâlni decât dacă și noi ieșim în căutarea Lui, dacă Îl dorim și Îl așteptăm, dacă-L primim în inima noastră și credem că El Însuși ne are și ne poartă în Sine, în inima Lui plină de infinită iubire pentru fiecare.

Iubiți frați și surori,

Locul și momentul în care Unirea noastră deplină cu Hristos are loc este în Taina Sfântului Botez, în Biserică. Botezul este precedat de lepădarea de cel rău și toate ale lui, de tot ceea ce ne poate împiedeca să ne unim cu Cel Mort și Înviat. Îl binecuvântăm apoi pe Părintele Ceresc, Care atât de mult ne-a iubit, «… încât pe Unul Născut Fiul Său a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică » (In 3, 6), și care « … voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină »(slujba Sf. Botez). Nimeni dintre cei născuți pe pământ nu este exclus de la cunoașterea Adevărului și de la mântuire.

La Sfântul Botez, după ce primim să ne unim cu Hristos, ajungem în inima bisericii – icoană a Împărăției Lui gătită nouă încă de acum și de aici. Acolo, în apele cristelniței, Hristos ne va naște din nou, din apă și din Duhul Sfânt, ca o nouă creație, o nouă facere. La această nouă facere a noastră lucrează Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Cel Unul Născut împreună și cu Duhul Sfânt, din voia Tatălui, făcându-ne fii adoptivi ai Tatălui și frați ai lui Hristos, născuți din Duhul, duhovnicești, căci « ce este născut din trup, trup este ; și ce este născut din Duh, duh este.» (In 3, 6) Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a dat suflet și viață. Acum, prin botez, omul « este umplut de Duh viu (cf 1Cor 15, 45) », ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

La Botez, Fiul împreună cu Duhul Sfânt ne prezintă ca pe o nouă făptură Părintelui Ceresc, ca fii ai Lui, prin înfiere, înscriși în Cartea Vieții, primiți la sânul Tatălui. Părintele Însuși atunci, împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, Se sălășluiește în cel botezat, care devine lăcaș al Sfintei Treimi (cf Ioan 14, 17 și 23).

Prin afundarea în apa Botezului trăim și primim în noi Moartea și Învierea lui Hristos, ne facem părtași lor. Apa Botezului este deci în același timp moarte și înviere a noastră cu Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune că « … ne-am îmbrăcat cu El în moarte, prin Botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui » (Rom 6, 4-6). Iată în ce fel « Botezul este pentru noi mormânt și înviere…» după cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur (în catehezele sale baptismale), « … se îngroapă omul vechi dimpreună cu păcatul și învie cel nou, înnoit după chipul Celui ce l-a zidit. Ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm. Dezbrăcăm vechea haină, cea întinată de mulțimea păcatelor, îmbrăcăm pe cea nouă, curățită de orice pată. Îl îmbrăcăm pe Însuși Hristos. « Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat (Gal 3, 27) ».

Noi înșine, deci, murim în Botez păcătului, înviind om nou cu Hristos. Astfel Dumnezeu lucrează în noi înnoirea firii celei muritoare, care devine, prin Învierea lui Hristos împărtășită nouă în botez, veșnică.

Iubiți credincioși,

Anul acesta Biserica ne îndeamnă să ne gândim mai mult la propriul nostru Botez și la roadele lui în viața noastră de fiecare zi. Prima roadă este eliberarea de sub jugul fricii de moarte, biruită acum de Hristos prin Moartea și Învierea Lui. Atunci când în familie se naște un copil, este mare bucurie, dar și tristețe în același timp. Bucurie – pentru că părinții își văd roada iubirii lor, că se fac părtași darului lui Dumnezeu de a fi împreună-creatori cu El, Cel ce a pus și puterea de a da viață din viața lor, copiilor. Tristețe – pentru că cel care se naște, se naște spre a muri. « Om nenorocit ce sunt ! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia ? » (Rom 7, 24) am putea striga și noi împreună cu Sfântul Apostol Pavel ! Dar iată că izbăvirea vine prin Hristos, în această noapte sfântă, când El Se ridică din mormânt și din moarte, ridicând tot neamul omenesc Împreună cu El, iar noi putem răspunde tot cu Apostolul Pavel, cu bucuria și lumina vieții regăsite în Înviere : «Mulțumim lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru ! … » (Rom 7, 25), pentru că « … Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile noastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuiește în noi » (Rom 8, 11) și pe care l-am primit la Botez.

Botezul, iubiți frați și surori, nu poate fi înlocuit cu nimic din lumea aceasta. El este nașterea din nou, întru Împărăția și Viața gătite nouă de Domnul Hristos Cel Înviat.

Această noapte plină de lumina Învierii să vă întărească pe toți în credință, în facerea de bine și dragostea către aproapele, să vă lumineze zilele vieții în lumea aceasta, să vă umple de bucurie și nădejde, pentru că suntem încredințați din nou, și în această zi, că viața, în Iisus Hristos, este mai tare decât moartea.

HRISTOS A ÎNVIAT !

Al dumneavoastră, doritor de tot binele și rugător către Dumnezeu,

† Mitropolitul Iosif

Sfintele Paști 2011, Paris

20 Aprilie 2011

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM - Duminică 05 decembrie 2021

Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)

» citeste in continuare

Mesajul Înaltpreasfințitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale - Ziua națională a României

Paris, 1 decembrie 2021

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 28 noiembrie 2021

Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 21 noiembrie 2021

(†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului. Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)

» citeste in continuare

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2021, privind însemnătatea Anului omagial al pastorației românilor din afara României și a Anului comemorativ al celor adormiți

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări! Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți frați și surori în Domnul,

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 14 noiembrie 2021

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

» citeste in continuare