Rugăciuni pentru pace recomandate de Părintele Patriarh Daniel


Părintele Patriarh Daniel recomandă o serie de cereri speciale și rugăciuni pentru pace care pot fi incluse la slujbele bisericești și în rugăciunea particulară.

Textul acestora a fost propus de Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române și urmează a fi înaintat spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

La Ectenia mare, se pot adăuga și aceste cereri speciale:

 

·         Pentru ca să dezrădăcineze ura, învrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor care asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragostea nefățarnică, înțelegerea și împreună-viețuirea pașnică și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor, Domnului să ne rugăm.

·         Pentru ca să-i izbăvească de strâmtorare pe cei asupriți de năvălirea oștirilor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău și să-i îndrepteze spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să o sălășluiască pe pământ, spre bucuria Bisericii și a poporului Său, Domnului să ne rugăm.

 

La Ectenia întreită, se pot adău­ga și aceste cereri speciale:

 

·         Plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina sufe­rințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită, strigăm: Contenește, ca un milostiv, suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocă­ință, și degrab izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, Celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne și ne miluiește.

·         Caută din înălțimea sfântului Tău lăcaș, Doamne, Dumnezeu nostru, și, ca un bun și iubitor de oameni, vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău și vino degrab și-l scoate din toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul ni­mi­citor de vieți și de case, dăru­iește pocă­ință asupritorilor, mângâie pe cei cu­prinși de durere, călăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.

 

Rugăciune

 

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești Izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea. Li­niștește pe cei războinici și dă­ruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să vie­țuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

21 Martie 2022