Adunarea Mitropolitană

Adunarea Mitropolitană

Conform Statutului canonic al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale:Art. 13 (1) Adunarea Mitropolitană este un organism administrativ central care se ocupă cu problemele comune eparhiilor din Mitropolie.

(2) Ea este constituită pe durata de patru ani şi are ca membri de drept:


, iar ca membrii aleşi:

  • câte 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni) din fiecare eparhie, desemnaţi de Adunările eparhiale respective.


(3) Preşedintele Adunării Mitropolitane este Mitropolitul. În caz de vacanţă sau de alt impediment, Adunarea este prezidată de către Patriarh, sau de ierarhul numit de acesta, în consultare cu Sinodul Mitropolitan.

Art. 14 (1) Adunarea Mitropolitană se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la doi ani, iar în şedinţă extraordinară, la convocarea Mitropolitului, ori de câte ori este nevoie.

(2) Mitropolitul convoacă în scris Adunarea Mitropolitană cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii acesteia. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ordinea de zi.

(3) În cazul vacanţei de Mitropolit, convocarea Adunării Mitropolitane poate fi făcută de locţiitorul de Mitropolit, în consultare cu membrii Sinodului Mitropolitan.

Art. 15 Adunarea Mitropolitană este valabil constituită dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi jumătate plus unu dintre membri, şi ia decizii valabile prin votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este preponderent. Fiecare membru are posibilitatea, în caz de impediment major, de a împuternici în scris un alt membru al Adunării. Nimeni nu poate să deţină mai mult de două împuterniciri. În cazul în care cvorumul nu este atins, Adunarea Mitropolitană este convocată din nou şi de această dată poate să delibereze valabil indiferent de numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

Art. 16 Adunarea Mitropolitană are următoarele atribuţii:

  1. susţine drepturile şi interesele Mitropoliei şi veghează la manifestarea comuniunii în cadrul Mitropoliei;
  2. examinează raportul de activitate elaborat de către Mitropolit şi Consiliul Mitropolitan, recomandă Adunărilor eparhiale măsuri administrative, misionare şi pastorale necesare pentru viaţa bisericească;
  3. aprobă bugetul Mitropoliei;
  4. propune Sfântului Sinod reorganizarea canonică a Mitropoliei;
  5. desemnează membrii aleşi ai Consiliului mitropolitan şi membrii Consistoriului Mitropolitan;
  6. exercită orice atribuţie administrativă de interes general pentru Mitropolie şi eparhiile sufragane dată de Sinodul Mitropolitan;
  7. adoptă regulamentele ce sunt aplicate în Mitropolie;
  8. modifică prezentul Statut canonic în condiţiile prevăzute de articolul 93.

Actualităţi