Ierarhi

Arhiepiscopul sau Episcopul (Chiriarhul)

Arhiepiscopul sau Episcopul (Chiriarhul) este membru al Sinodului Mitropolitan, al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi al tuturor organelor de reprezentare panortodoxă din ţările aflate în jurisdicţia sa (art. 29 din Statutul canonic).

Conform articolului 39 din Statutul canonic al Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridio, chiriarhul are următoarele atribuţii:

a. exercită în eparhia sa întreaga slujire bisericească: sfinţitoare, învăţătorească şi cârmuitoare;
b. conduce eparhia conform tradiţiei canonice şi normelor nomocanonice în vigoare;
c. convoacă şi prezidează organele deliberative şi executive ale eparhiei şi se îngrijeşte de punerea  în aplicare a deciziilor acestora;
d. veghează asupra bunului mers al vieţii bisericeşti în eparhie şi asupra funcţionării normale a organismelor sale;
e. reprezintă eparhia în justiţie, în faţa autorităţilor şi în faţa terţilor, personal sau prin delegaţi;
f. numeşte şi hirotoneşte clericii şi stareţii mănăstirilor;
g. acordă distincţiile bisericeşti;
h. numeşte şi confirmă, în caz de alegere, personalul bisericesc conform normelor în vigoare;
i. propune candidaţi de episcopi-vicari/arhierei-vicari Sinodului Mitropolitan şi Sfântului Sinod;
j. stabileşte prin decizie atribuţiile episcopilor-vicari/arhiereilor-vicari;
k. numeşte şi revocă Vicarul eparhial, protopopii, consilierii administrativi, secretarul eparhial, inspectorul eparhial şi exarhul monahal;
l. stabileşte prin decizie chiriarhală structura şi atribuţiile membrilor Permanenţei Consiliului  Eparhial;
m. înfiinţează prin decizie chiriarhală parohii şi decide gruparea parohiilor în protopopiate. Infiinţarea, desfiinţarea sau modificarea circumscripţiei teritoriale a unui protopopiat  se face în urma consultării Consiliului Eparhial;
n. aprobă sau respinge motivat sentinţele pronunţate de către Consistoriul Eparhial;
o. face cât mai des posibil vizite canonice în eparhia sa, pentru a se încredinţa de bunul mers al vieţii bisericeşti şi pentru a-i susţine şi încuraja pe clerici şi credincioşi;
p. acordă dispense bisericeşti;
q. suspendă sau destituie din funcţii personalul bisericesc, în caz de vinovăţie gravă, chiar înainte de a începe cercetările canonice şi dispune imediat începerea cercetării disciplinare;
r. acordă concedii personalului bisericesc şi didactic din cadrul eparhiei.

Episcopii-vicari sau Arhiereii-vicari

Art. 40 (1) Mitropolitul, Arhiepiscopul sau Episcopul este sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor sale de unul sau mai mulţi episcopi-vicari la Arhiepiscopie şi arhierei-vicari la Episcopie.
(2) Numărul acestora este stabilit de Sfântul Sinod al BOR la propunerea Chiriarhului aprobată de Sinodul Mitropolitan.

Art. 41 Episcopul-vicar/arhiereul-vicar este propus Sinodului Mitropolitan de către Chiriarh în urma consultării Consiliului Eparhial. În urma obţinerii acordului Sinodului Mitropolitan, Chiriarhul înaintează Sfântului Sinod propunerea spre cercetare canonică şi alegere.

Art. 42 Episcopul-Vicar/Arhiereul-Vicar este ales de Sfântul Sinod, conform articolului 132(3) din Statutul BOR, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Titulatura sa este stabilită de Sinodul Mitropolitan, la propunerea Chiriarhului, şi confirmată de Sfântul Sinod, iar reşedinţa sa este stabilită de către Chiriarh, în consultare cu  Consiliul Eparhial.

Art. 43 Chiriarhul, în consultare cu Mitropolitul, stabileşte locul şi data hirotonirii şi îl instalează în funcţie, în prezenţa Mitropolitului, invitaţi fiind şi delegaţi ai BOR şi ai Bisericilor Ortodoxe surori.

Art. 44 Episcopii-vicari/arhiereii-vicari sunt membri ai Sinodului Mitro­politan, ai Sfântului Sinod al BOR şi ai tuturor organelor de reprezentare panortodoxă din ţările de pe cuprinsul Eparhiei respective.