† MITROPOLITUL IOSIF - SCRISOARE PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI 2015

NAȘTEREA DOMNULUI – DARUL CEL MAI DE PREȚ AL LUI DUMNEZEU PENTRU OAMENI

   

Descarcă SCRISOAREA PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI 2015

   

Mitropolitul IOSIF

 


 Scrisoare pastorală

la naȘterea domnului

2015

   

NaȘTerea Domnului Darul cel mai de preȚ al lui Dumnezeu pentru oameni

   

către tot clerul, cinul monahal

si poporul dreptslăvitor

din intreaga arhiepiscopie

   

 

Împodobește-te iesle, peșteră primește,

Adevărul a venit, umbra a trecut

și Dumnezeu oamenilor din Fecioara S-a arătat,

Cel ce a luat chip precum suntem noi și a îndumnezeit trupul.

Pentru aceasta Adam se înoiește împreună cu Eva strigând : pe pământ bunăvoirea s-a arătat ca să mântuiască neamul nostru.

(Ceasurile Împărătești)

    

Preaiubiți părinți, frați și surori, 

     Mare și plină de lumină este Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos. Născându-Se din Fecioara Maria pe pământ, Fiul lui Dumnezeu ne descoperă iubirea cea din veșnicie a lui Dumnezeu pentru omul făcut după chipul și asemănarea Sa, dar căzut în păcat. Maica Domnului este cea care primește, omenește, într-un fel desăvârșit dragostea lui Dumnezeu și, prin lăsarea neștirbită în voia Lui, face posibilă coborârea la noi a darului dumnezeiesc al întrupării Cuvântului.

Darul cel dintâi al Nașterii lui Iisus Hristos este întâlnirea omului cu Dumnezeu față către față. Preasfânta Treime-Dumnezeu cercetează pe cel făcut după chipul și asemănarea Sa! În El, Fiul, Îl vedem și Îl întâlnim pe Părintele ceresc, precum Hristos Însuși ne mărturisește : “Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14, 9) Tot prin Fiul Cel Unul-Născut, ni se descoperă și Duhul Sfânt, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi, Care ne învață toate cele despre Hristos, ne face cunoscut și luminează inima noastră pentru a-L primi și cunoaște pe Cel născut în grajdul animalelor : “Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine”(Ioan 15, 26). Pruncul Dumnezeiesc născut de Preacurata Fecioară Maria în sânul pământului – uitat de noi în peștera din Betleem și ieslea necuvântătoarelor, ca într-un mormânt – ne deschide Cerul, adică Sânul lui Dumnezeu-Tatăl, leagăn de odihnă și bucurie mântuitoare, prin iertare. Pentru ca Hristos – Pruncul să ne poată arăta calea spre a fi primiți la sânul Părintelui, a trebuit ca mai înainte pământul să Îl primească în sânul său și să Îl recunoască ca Darul dăruit de către Tatăl Cel Veșnic, dăruindu-Se Însuși pe Sine. Prin aceasta cunoaștem în Hristos dragostea neîndoielnică pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, trimițând pe Fiul Său ca Unul dintre noi, pentru ca El să ne facă ca pe Sine după har. “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică.”(Ioan 3, 16) 

Hristos-Pruncul ne deschide Cerul pentru a ne primi cu cetele cerești, noi doar peștera cu cele necuvântătoare! Hristos-Pruncul ne pune la Sânul Părintelui ceresc, noi Îi pregătim grajdul și ieslea! Hristos-Pruncul este primit de oștile îngerești cu cântare de slavă, iar noi Îl primim cu indiferență, egoism și uitare! Hristos-Pruncul ne dăruiește pietrele nestemate ale faptelor celor bune, noi ne legăm la ieslea păcatelor la care voim să Îl legăm și pe El! Sfinții ne învață cum să iubim pe Dăruitorul înainte de toate, și nu darul, precum ne arată Sf. Ioan Gură de Aur : “Așa sunt sufletele sfinților. Se bucură mai mult de Dumnezeu Cel Care a dat, decât de darurile primite. Căci ei nu-L iubesc pentru darurile Lui, ci pe acelea le iubesc din pricina Lui.” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări despre educația copiilor, p. 77)

Suntem cu toții răniți de păcat, de necredință, de descurajare, de suferințe, de teama morții și de moarte, dar să îndrăznim să ne apropiem de fața lui Hristos – Pruncul îndreptată către noi și care ne îmbie la vindecarea desăvârșită pe care numai El ne-o poate dărui. Cu adevărat ne-o dăruiește, pentru că nu putem da nimic în schimbul ei. Vindecarea înseamnă pentru noi mântuirea, înseamnă vindecarea omului lăuntric, în adâncimile și ascunzișurile lui, acolo unde numai lumina harului poate ajunge și poate vindeca prin iertare. Aceasta este semnificația peșterii : răceala, indiferența, uitarea, răutatea, suferințele, împietrirea, întunecimea care vine de la toate acestea și care fac din sufletul nostru peșteră de necuvântătoare, simțăminte amorțite, paralizate, care nu mai pot nimic afirma în prezența Pruncului, doar Îl admiră, Îl recunosc, dar nu Îl pot urma, nu Îl pot primi, legate fiind la ieslea păcatului de la care Hristos vine să ne slobozească. El ne pregătește darul vieții, doar să Îl primim, ca pe o mană cerească descoperită în Cina cea de Taină, unde Hristos ne primește pentru veșnicie la masa Lui cea bogată și nesfârșită, unde Darul este El Însuși, din ieslea săracă a Betleemului și până pe Cruce și în Mormânt și la Dreapta lui Dumnezeu Tatăl unde S-a înălțat, neștirbit și întreg dăruindu-Se nouă. ”Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun” – zice Domnul. (Ioan 10, 17- 18)

       

Iubiți credincioși,

 

         Multe și grele sunt încercările prin care trecem astăzi, deși se pare că avem tot ce ne-am putea dori pe acest pământ. Niciodată omenirea întreagă nu a fost mai bogată ca astăzi, dar probabil că nici mai săracă ca astăzi. Ne-am îmbogățit în cele ale lumii și am sărăcit în cele ale lui Dumnezeu, veșnice. “A lăsat Dumnezeu și bani pentru a-i întrebuința bine, a lăsat și putere, pentru a o întrebuința spre bine. Ne-a dăruit meșteșugurile și artele frumoase pentru ca astfel viața să ne fie mai plăcută, prin traiul laolaltă, iar nu ca să ne depărtăm de cele duhovnicești și unii de alții și nu ca să ne doborâm unii pe alții. Casa ne-a lăsat-o pentru a ne apăra de ploaie și de schimbările vremii, iar nu pentru altceva, nu pentru a o împodobi tu cu aur și săracul să moară de foame. Ne-a dat și haine pentru ca să ne acoperim trupurile, iar nu pentru a ieși în evidență, nu pentru ca acele haine să fie împodobite cu aur mult, iar Hristos să se prăpădească gol și flămând…”(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Filipeni, omilia a XI a, p. 204)

Ne îmbogățim în multă nedreptate astăzi, în suferințe și neputințe. Dar Pruncul-Hristos din ieslea Betleemului ne spune cu glasul Lui cel greu de auzit și înțeles pentru inimile împietrite : cine este nedreptățit și Eu să nu fiu cu el, cine este judecat și Eu să nu fiu cu el, cine este omorât și Eu să nu fiu omorât cu el, cine este urât și Eu să nu fiu urât împreună cu el, cine este uitat și singur și Eu să nu fiu împreună cu El uitat și singur, cine este neauzit în dreptatea lui și Eu să nu fiu cu el împreună uitat și neauzit, cine este slab și Eu să nu fiu slab împreună cu El ? 

         Hristos Domnul din peștera cea luminoasă a Betleemului ”… așteaptă de la noi să-I dăm prilejul ca să-și reverse bunătatea Sa. Să nu ne lipsim, dar, de darurile Sale din pricina trândăviei noastre.”(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXV, VII, PSB vol 21, p. 315)  

         Tuturor vă urez Sărbători frumoase și binecuvântate, bucurându-vă cu cei ce se bucură, neuitând pe cei în suferințe de tot felul, precum și Hristos o face cu fiecare dintre noi.

         Anul nou să ne fie prilej de mai multă dragoste și prețuire a unora pentru alții, neuitând pe cei care au plecat din lumea aceasta în anul care a trecut, iar harul lui Dumnezeu să ne însoțească în toate zilele!

  

† Mitropolitul Iosif

    

Paris, Nașterea Domnului 2015

    

23 Decembrie 2015

Actualităţi

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 25 septembrie 2022

Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 18 septembrie 2022

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Miercuri 14 septembrie 2022

Înălțarea Sfintei Cruci (Post)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 11 septembrie 2022

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)

» citeste in continuare

Programul slujirii ierarhilor MOREOM – Duminică 04 septembrie 2022

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat)

» citeste in continuare

Rugăciunea – izvor de pace, bucurie şi comuniune

Mesajul Preafericitului Părintelui nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la începutul anului școlar 2022-2023

» citeste in continuare